Terms of conditions

TERMS OF CONDITIONS

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Studio Sabine Staartjes gebruikt worden. Foto`s en beeldmateriaal zijn het eigendom van Studio Sabine Staartjes of haar leveranciers en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd worden.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere overeenkomst, bestelling, aanbieding en offerte tussen Studio Sabine Staartjes en een wederpartij, hierna te noemen: ‘koper’. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Studio Sabine Staartjes. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en met deze voorwaarden akkoord gaat. Studio Sabine Staartjes behoudt zich het recht voor de voorwaarden en de inhoud van de website op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 2. Bestelling
2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een bestelling heeft geplaatst in de online winkel van Studio Sabine Staartjes en de daaropvolgende ontvangstbevestiging heeft ontvangen.
2.2 Studio Sabine Staartjes is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Studio Sabine Staartjes dit mee binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling. Indien Studio Sabine Staartjes de woon- of verblijfplaats van de koper niet eenduidig vast kan stellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.
2.3 Annuleren van een geplaatste bestelling kan alleen indien de bestelling nog niet is verzonden. Is een bestelling reeds verzonden, dan zijn de kosten voor het terugsturen voor de koper.

Artikel 3. Prijzen en kosten
3.1 De prijzen in de online winkel van Studio Sabine Staartjes zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4. Betaling
4.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere betalings- en/of bestelvoorwaarden worden gesteld.

Artikel 5. Levering
5.1 De koper heeft recht op een deugdelijk product en Studio Sabine Staartjes betracht de grootste zorgvuldigheid bij het verzenden van de bestelde artikelen.
5.2 Studio Sabine Staartjes verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst en betaling. In de regel vindt de levering van pakketpost plaats binnen 2 tot 3 werkdagen nadat de betaling is ontvangen. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of dat de levering om een andere reden vertraging ondervindt, dan krijgt de koper daar zo spoedig mogelijk -maar zeker binnen 7 dagen- bericht van.
5.3 In geval van definitieve niet-levering van de artikelen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
5.4  Studio Sabine Staartjes is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
5.5 Aan de leveringsplicht van Studio Sabine Staartjes zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Studio Sabine Staartjes geleverde artikelen één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
5.6 Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
5.7 Verzending via PostNL geschiedt op eigen risico. Studio Sabine Staartjes is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of vertragingen.

Artikel 6. Zichttermijn/Herroepingsrecht
6.1 Voor alle aankopen via de webwinkel van Studio Sabine Staartjes geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. In deze periode heeft de koper een herroepingsrecht; dit betekent dat men de mogelijkheid heeft zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de overeenkomst niet heeft ontbonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Studio Sabine Staartjes. De koper dient te kunnen bewijzen dat de geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontbinding van de order zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van afgifte.
6.2 In geval van terugzending dient de koper de artikelen onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking (inclusief accessoires en eventuele bijbehorende documentatie) en voldoende gefrankeerd terug te zenden. Indien de artikelen bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Studio Sabine Staartjes er zorg voor dat zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde artikelen komt geheel voor rekening en risico van de koper.
6.3 Retourzendingen worden alleen aanvaard nadat Studio Sabine Staartjes dit schriftelijk heeft toegestaan. Geschiedt dit zonder toestemming van verkoper, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de koper.
6.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
. artikelen op bestelling
· artikelen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
6.5 Sieraden worden niet teruggenomen.

Artikel 7. Reclamatie
7.1 Studio Sabine Staartjes garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze producten worden gesteld. Studio Sabine Staartjes is niet verantwoordelijk voor beschadiging/vernieling tijdens de verzending.
7.2 Als vóór het openen van het pakket schade aan de verpakking geconstateerd wordt, dient de koper direct contact op te nemen met Studio Sabine Staartjes. Als het pakket al is geopend op het moment dat de schade wordt geconstateerd, dient de koper de beschadigingen aan artikelen binnen 2 dagen na levering, per e-mail, te melden bij Studio Sabine Staartjes anders worden deze niet meer geaccepteerd.
7.3 Door Studio Sabine Staartjes geaccepteerde reclamaties worden slechts aanvaard onder voorbehoud dat de eventuele hieruit resulterende retourzending binnen 7 dagen met opgave van tekortkoming, in originele verpakking wordt teruggezonden.
7.4 Gebreken bij een deel van het geleverde geven koper niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele order nog tot enigerlei schadevergoeding.
7.5 Door Studio Sabine Staartjes geaccepteerde reclamaties zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden gecrediteerd.

Artikel 8. Privacy
8.1 Studio Sabine Staartjes zal persoonsgegevens van de koper verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van Studio Sabine Staartjes beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de koper is het kunnen nakomen van de overeenkomst die met de koper is aangegaan, evenals het kunnen doen van aan de koper persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Studio Sabine Staartjes houdt zich aan de wet Persoonsregistratie en gegevens van de koper worden niet aan derden verstrekt.
8.2 De persoonsgegevens die door Studio Sabine Staartjes verwerkt worden, zijn de gegevens die de koper verstrekt op het bestelformulier in de online winkel.
8.3 Indien de koper geen prijs stelt op persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws van de verkoper, kan de koper dit schriftelijk melden aan de verkoper. Koper zal dan geen mailingen en/of andere vormen van nieuws en reclame meer ontvangen.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Ingeval van overmacht is Studio Sabine Staartjes gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat Studio Sabine Staartjes tot betaling van kosten en/of schade gehouden is voor de duur van de overmachttoestand.
9.2. Indien de overmacht langer dan 1 maand duurt, heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.
9.3. Studio Sabine Staartjes zal de consument, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
9.4. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Studio Sabine Staartjes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Studio Sabine Staartjes is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Studio Sabine Staartjes kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Studio Sabine Staartjes is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
10.2 Kleuren van afgebeelde artikelen in de online winkel kunnen enigzins afwijken van de daadwerkelijke kleuren.
10.3 Studio Sabine Staartjes  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen van kleur, vorm of uitvoering van natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld: stoffen en leder.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Studio Sabine Staartjes is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen koper en verkoper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de (kanton) rechter.

Artikel 12. Copyright
12.1 Niets van de website van Studio Sabine Staartjes mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Studio Sabine Staartjes.
12.2 De koper dient alle intelectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Studio Sabine Staartjes vervaardigde of geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.3 Studio Sabine Staartjes kan niet garanderen dat de aan de koper geleverde artikelen geen inbreuk maken op intelectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakellijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Studio Sabine Staartjes geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derden.

Artikel 13. Bedrijfsinformatie
Studio Sabine Staartjes is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59556846